SFS 2014:952 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

140952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7�10 och 17 §§ lagen (2010:197)

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

7 §

2

Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i

samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

Planen ska minst innehålla
1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den

som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),

2. samhällsorientering, och
3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i

arbetslivet.

8 §

En etableringsplan ska omfatta högst 24 månader. Av etablerings-

planen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i
insatserna och de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i
planen ska tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs
något annat. Planen ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen.

En etableringsplan får förlängas utöver 24 månader om planen har omfattat

aktiviteter på 75 procent av heltid på grund av att den nyanlände har vårdat
barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Planen får
förlängas med den tid som sammantaget motsvarar tiden för vård av barn,
dock högst åtta månader.

9 §

Etableringsplanen upphör att gälla när

1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,
2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,
3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken studie-

medel kan lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395), eller

4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete

om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet
enligt sin etableringsplan.

1 Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368.

2 Senaste lydelse 2010:858.

SFS 2014:952

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:952

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och
2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt

arbete enligt 9 § 4.

17 §

Beslut i fråga om rätt till etableringsplan, upphörande av etablerings-

plan enligt 9 § 4, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersätt-
ning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 9 § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)