SFS 2014:953 Lag om upphävande av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

140953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2010:538) om
prestationsbaserad stimulansersättning inom
utbildning i svenska för invandrare;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2010:538) om prestations-

baserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

2 ska

upphöra att gälla vid utgången av juli 2014.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för den som har avslutat sin

utbildning i svenska för invandrare senast den 31 juli 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2010:878.

SFS 2014:953

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014