SFS 2014:955 Förordning om upphävande av förordningen (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

140955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:728) om
försöksverksamhet med prestationsbaserad
stimulansersättning inom svenskundervisning för
invandrare;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:728) om försöksverksamhet

med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för
invandrare ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2014:955

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014