SFS 2014:956 Förordning om upphävande av förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

140956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2010:1030) om
prestationsbaserad stimulansersättning inom
utbildning i svenska för invandrare;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2010:1030) om prestationsbase-

rad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

1 ska upphöra

att gälla vid utgången av juli 2014.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som har avslu-

tat sin utbildning i svenska för invandrare senast den 31 juli 2014. I stället för
vad som sägs i 4 § gäller för dessa ärenden att ansökan om ersättning ska ha
kommit in till Statens skolverk senast den 12 december 2014. Ersättningen
ska betalas ut av Statens skolverk senast den 31 december 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:105.

SFS 2014:956

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014