SFS 2014:957 Förordning om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

140957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:409) om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2010:409) om etablerings-

samtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande
lydelse.

6 §

1

Vid förlängning av etableringsplanen ska det bortses från tid då den ny-

anlände har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt etableringsplanen på
grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt
12 kap. socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret har varat
under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar. Den tid som inte
ska räknas in i etableringsplanen får sammanlagt omfatta högst tolv månader.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1743. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS 2014:957

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014