SFS 2014:959 Lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

140959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:568) om
Diskrimineringsombudsmannen;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2008:568) om Diskrimi-

neringsombudsmannen ska ha följande lydelse.

1 §

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskri-

mineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har sam-

band med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjlig-

heter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller ålder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367.

SFS 2014:959

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014