SFS 2014:960 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

140960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

8 §

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer
av särskilda bestämmelser i denna lag.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål

att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möj-
ligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367.

SFS 2014:960

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014