SFS 2014:963 Förordning om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

140963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:989) om statligt
stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:989) om statligt stöd för

verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer och

stiftelser för verksamhet som syftar till att förebygga och motverka diskrimi-
nering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Vid fördelning av stöd bör en geo-

grafisk spridning över hela landet eftersträvas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:903.

SFS 2014:963

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014