SFS 2014:964 Förordning om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

140964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1328) med
instruktion för Nämnden mot diskriminering;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2008:1328) med instruktion

för Nämnden mot diskriminering ska ha följande lydelse.

22 §

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att mot-

verka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning ska den ledamot delta som utsetts bland personer som kan anses
företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka

diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska den ledamot delta som
utsetts efter förslag av Handikappsförbundens samarbetsorgan.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka

diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet
eller uttryck ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksförbundet
för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2014:964

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014