SFS 2014:965 Förordning om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

140965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:811) med
instruktion för Universitets- och högskolerådet;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2012:811) med instruktion

för Universitets- och högskolerådet ska ha följande lydelse.

13 §

Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:965

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014