SFS 2014:929 Lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen

140929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:358) om
Brysselkonventionen;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:358) om Bryssel-

konventionen

2 ska ha följande lydelse.

3 §

3

Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2014:912) med komplette-

rande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och interna-
tionell verkställighet av vissa avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2002:462.

3 Senaste lydelse 2006:76.

SFS 2014:929

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014