SFS 2014:946 Förordning om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

140946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statlig ersättning för utbildning i svenska för
invandrare som ges till vissa utlänningar i
Migrationsverkets anläggningsboenden;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till

kommuner för den utbildning i svenska för invandrare som ges till utlän-
ningar som är registrerade vid och vistas i Migrationsverkets anläggnings-
boenden under tiden de väntar på att tas emot för bosättning i en kommun.

Målgrupp

2 §

Ersättning lämnas för utlänningar som har fyllt 18 år och som har bevil-

jats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Uppe-
hållstillståndet ska ha beviljats enligt

� 5 kap. 1, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

Schablonersättning

3 §

En kommun har rätt till en schablonersättning för kostnader för utbild-

ning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning om

� utbildningen ges till en utlänning enligt 2 §,
� utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen

(2010:800) och

� utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen.
Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en kommun till ett an-

läggningsboende i en annan kommun, har även denna kommun rätt till en
schablonersättning om villkoren i första stycket är uppfyllda.

4 §

Schablonersättningen lämnas med ett engångsbelopp och ska vara 7 000

kronor för varje deltagare i utbildningen.

SFS 2014:946

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:946

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Beslut och utbetalning

5 §

Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna

förordning.

6 §

Ersättningen betalas ut i efterskott varje kvartal efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast

inom ett år från utgången av det kvartal när utlänningen lämnat anläggnings-
boendet i kommunen.

Utbetalning får göras efter den tidpunkt som anges i första stycket om det

finns särskilda skäl.

Uppgiftsskyldighet

7 §

Kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som

krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna
förordning.

�&terbetalning och återkrav

8 §

En kommun som fått ersättning enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund.

9 §

Om en kommun är återbetalningsskyldig, ska Migrationsverket besluta

att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får Migrationsverket avstå helt eller

delvis från ett krav på återbetalning.

�verklagande

10 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

11 §

Migrationsverket får, efter att gett Sveriges Kommuner och Landsting

tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förord-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2014.
2. Förordningen tillämpas på utlänningar som har beviljats uppehållstill-

stånd som kan ligga till grund för folkbokföring efter utgången av mars 2014.

3. Ersättning enligt förordningen lämnas för varje utlänning som deltar i ut-

bildning den 1 juli 2014 och framåt oavsett när utbildningen påbörjats.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)