SFS 2014:962 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

140962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 6 § förordningen (1995:238) om totalför-

svarsplikt ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

1

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och

Affärsverket svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att förebygga och för-
hindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvars-
plikt utsätts för ett uppträdande som kränker den totalförsvarspliktigas värdig-
het och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning
eller sexuell läggning (trakasserier) eller ett uppträdande av sexuell natur som
kränker den totalförsvarspliktigas värdighet (sexuella trakasserier).

�&tgärderna ska vidtas i samarbete med Totalförsvarets rekryteringsmyn-

dighet och Försvarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med
Diskrimineringsombudsmannen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1473.

SFS 2014:962

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014