SFS 2014:979 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

140979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 11 § lagen (2000:192) om

allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

4 kap.

11 §

2

Av var och en av Första�Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade

till marknadsvärdet, får högst tio procent utgöras av fondpapper eller andra
finansiella instrument utfärdade av en emittent eller av en grupp av emittenter
med inbördes anknytning. Denna begränsning gäller inte

1. svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet,

och

2. utländska stater, centralbanker, utländska kommuner eller därmed jäm-

förliga samfälligheter, och andra emittenter, som får noll procent riskvikt med
stöd av schablonmetoden som enligt artikel 107 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012

3 ska tillämpas för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker.

Med grupp av emittenter med inbördes anknytning avses två eller flera

fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från risksynpunkt därför
att

1. någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera

av de övriga i gruppen, eller

2. de utan att stå i sådant förhållande som avses i 1 har sådan inbördes

anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan befaras råka i betalnings-
svårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2006:1382.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:979

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014