SFS 2014:980 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

140980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

5 kap.

10 §

2

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 9 kap. 12 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument, 2 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 8 §
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, 6 kap. 11 §
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbo-
lag, 1 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 3 kap. 14 §
lagen (2010:751) om betaltjänster, 3 kap. 14 § lagen (2011:755) om elektro-
niska pengar och 8 kap. 25 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om medde-

landeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant för-
bud.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2013:572.

SFS 2014:980

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014