SFS 2014:983 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

140983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:298) om införande av
lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2004:298) om införande

av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska upphöra att gälla
vid utgången av juli 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

SFS 2014:983

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014