SFS 2014:984 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

140984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 8 § lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 §

2

Om ett blandat finansiellt holdingföretag finns i toppen av ett finan-

siellt konglomerat, vars största sektor är bank- och värdepapperssektorn,
gäller bestämmelserna om stora exponeringar i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012

3 för samtliga företag som tillhör den sektorn och för det blandade

finansiella holdingföretaget.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2006:1388.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:984

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014