SFS 2014:986 Lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut

140986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § och 7 kap. 3 § lagen

(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Staten har gentemot en aktieägare i ett kreditinstitut rätt att lösa in

aktierna, om det är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt och om

1. bolaget eller aktieägaren inte har antagit ett avtalsförslag vars villkor

Prövningsnämnden funnit inte vara oskäliga,

2. bolaget eller aktieägaren inte har fullgjort en förpliktelse som följer av

ett avtal om stöd enligt denna lag och som är av väsentlig betydelse, eller

3. bolagets kapitalbas inte uppgår till en fjärdedel av kapitalbaskravet,

beräknad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

2.

Någon rätt till inlösen finns inte, om det efter Prövningsnämndens tidigare

prövning har inträffat någon omständighet som medför att de av nämnden
prövade avtalsvillkoren är oskäliga.

7 kap.

3 §

3

Avgiftsunderlaget är summan av den avgiftsskyldiges skulder och av-

sättningar � dock inte obeskattade reserver � vid utgången av räkenskapsåret
enligt fastställd balansräkning, om inte annat följer av andra eller tredje
stycket.

För en avgiftsskyldig som ingår i en koncern enligt årsredovisningslagen

(1995:1554) ska avgiftsunderlaget minskas med skulder till andra avgifts-
skyldiga företag i koncernen.

För ett kreditinstitut ska avgiftsunderlaget minskas med efterställda skuld-

förbindelser som får ingå i kapitalbasen enligt förordning (EU) nr 575/2013.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

3 Senaste lydelse 2009:1418.

SFS 2014:986

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:986

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)