SFS 2014:987 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 30 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 30 kap. 4 b §, av följande

lydelse.

30 kap.

4 b §

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-

ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller ut-
saga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens
verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

30 §

3

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b §, 12 § första stycket och andra
stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första
stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd
av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 §
andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse 2014:492.

SFS 2014:987

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:987

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)