SFS 2014:993 Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

140993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om särskild tillsyn och kapitalbuffertar;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

2 §

I denna förordning betyder

1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över
institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kredit-
institut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring
av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG

1, och

3. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

2.

Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning har samma

betydelse som i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Information från Finansinspektionen

Information som Finansinspektionen ska tillhandahålla

3 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla

1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har beslutats för

att genomföra kapitaltäckningsdirektivet,

2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som finns i kapi-

taltäckningsdirektivet har utnyttjats,

3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid översyns- och

utvärderingsprocessen enligt 9 §,

1 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

2 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:993

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:993

4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet institut, kapitalkrav och

andra centrala aspekter som rör tillsynen över institut, och

5. sådan information enligt artikel 144 i kapitaltäckningsdirektivet som rör

tillämpningen av vissa bestämmelser i tillsynsförordningen.

4 §

Finansinspektionen ska sträva efter att tillhandahålla den information

som anges i 3 § 1�4 på ett sätt som gör det möjligt att jämföra de tillväga-
gångssätt som har valts i Sverige med de tillvägagångssätt som de behöriga
myndigheterna i andra medlemsstater har valt. Informationen ska offentlig-
göras i ett gemensamt format och uppdateras regelbundet.

5 §

Finansinspektionen ska vid behov översätta de lagar och andra författ-

ningar samt de allmänna råd som ska tillhandahållas på webbplatsen enligt
2 § till engelska.

Förteckning över finansiella holdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag

6 §

Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana finansiella hol-

dingföretag och blandade finansiella holdingföretag som avses i artikel 11 i
tillsynsförordningen. Förteckningen ska lämnas till annan behörig myndighet,
Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten. Vid varje för-
ändring ska en ny förteckning lämnas.

Underrättelser till europeiska institutioner

7 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Euro-

peiska systemrisknämnden, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska
unionens råd i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

Informationens förhållande till det offentliga rättsinformationssystemet

8 §

Den information som ska finnas på Finansinspektionens webbplats

enligt denna förordning ska hållas skild från den del av innehållet i det offent-
liga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen
(1999:175) som inspektionen svarar för.

Finansinspektionens tillsyn

9 §

Finansinspektionen ska i sin tillsyn följa de bestämmelser om översyns-

och utvärderingsprocess som finns i artiklarna 97�101 i kapitaltäcknings-
direktivet.

Internationella överenskommelser

10 §

Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser

som följer av artikel 115.1 i kapitaltäckningsdirektivet. Detta gäller dock inte
om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

background image

3

SFS 2014:993

Samarbete med andra behöriga myndigheter

11 §

Finansinspektionen ska använda sig av Europeiska bankmyndighetens

centrala databas vid lämplighetsprövning enligt 3 kap. 2 § 4 lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 1 § 5 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag.

12 §

Finansinspektionen ska vid utarbetandet av ett sådant program för till-

synsgranskning som avses i artikel 99 i kapitaltäckningsdirektivet beakta den
information som lämnats av behöriga myndigheter i ett värdland om vad som
framkommit vid kontroll och inspektion av ett instituts filial i det landet.

13 §

När Finansinspektionen beslutar om kapitalbuffert för övriga system-

viktiga institut, ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra opro-
portionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i
andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller
skapa ett hinder för den inre marknadens funktion.

Finansinspektionen ska minst en gång varje år göra en översyn av kapital-

bufferten för övriga systemviktiga institut.

Finansinspektionen ska varje år se över identifieringen av globala system-

viktiga institut och övriga systemviktiga institut samt de globala systemvik-
tiga institutens placering i underkategorier.

14 §

När Finansinspektionen beslutar om systemriskbuffert för övriga

systemviktiga institut, ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra
oproportionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella syste-
met i andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra
eller skapa ett hinder för den inre marknadens funktion.

Finansinspektionen ska minst en gång varje år göra en översyn av system-

riskbufferten för övriga systemviktiga institut.

15 §

Finansinspektionen ska vid ett beslut om erkännande av ett annat lands

systemriskbuffertvärde enligt 4 kap. 7 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
beakta information som lämnats av det landet.

Finansinspektionen får uppmana Europeiska systemrisknämnden att

utfärda en rekommendation i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr
1092/2010 till ett eller flera länder som kan erkänna ett av Finansinspektionen
fastställt systemriskbuffertvärde.

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag

16 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar tillsyns-

förordningens bestämmelser om

1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,
2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,
3. stora exponeringar,
4. exponeringar i fastigheter,
5. säkerställda obligationer,

background image

4

SFS 2014:993

6. likviditetskrav,
7. interna modeller för marknadsrisker,
8. schablonmetoden för marknadsrisker,
9. schablonmetoden för kreditrisker,
10. IRK-metoden för kreditrisker,
11. motpartsrisker,
12. värdepapperisering,
13. bruttosoliditet, och
14. konsolidering av de gruppbaserade kraven.

17 §

När det gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut

och värdepappersbolag får Finansinspektionen vidare meddela föreskrifter
om

1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i led-

ningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-
tag,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska

offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431�455 i tillsynsför-
ordningen,

3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå

för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 3 §

av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid faststäl-
landet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med
en översyn och utvärdering av ett institut.

Bemyndiganden enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

18 §

När det gäller lagen (2014:966) om kapitalbuffertar får Finansinspek-

tionen meddela föreskrifter om

1. kriterier för vilka värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare som

enligt 3 kap. 3 § får undantas från kravet att upprätthålla en kapitalkonserve-
ringsbuffert,

2. de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av

systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

3. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avseende

systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffertkraven ska
sammanvägas,

4. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt systemviktigt

eller flyttas till en högre kategori av globalt systemviktiga institut,

5. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av

tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap. 3 och 4 §§,

6. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid

beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,

7. beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buf-

fertvärdena enligt 6 kap. 1 §,

8. kriterier för vilka värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare som

enligt 6 kap. 3 § får undantas från kravet att upprätthålla en kontracyklisk
kapitalbuffert,

background image

5

SFS 2014:993

9. skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geografiska

område,

10. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rappor-

teras,

11. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska uppfylla,

och

12. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

Verkställighetsföreskrifter

19 §

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, lagen (2014:968) om sär-

skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966)
om kapitalbuffertar ska innehålla och vilka handlingar som samtidigt ska ges
in till inspektionen,

2. sådana exponeringar som avses i 4 kap. 7 § lagen om kapitalbuffertar,
3. att vissa uppgifter som enligt 6 kap. 1 § lagen om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas till Finansinspektionen i
stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

4. fastställandet av ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt

buffertvärde enligt 7 kap. 1 § lagen om kapitalbuffertar,

5. sådana exponeringar som avses i 7 kap. 4 § lagen om kapitalbuffertar,
6. fastställandet av ett kontracykliskt buffertvärde för kreditexponeringar i

ett land utanför EES enligt 7 kap. 5 § lagen om kapitalbuffertar, och

7. erkännande av andra medlemsstaters kortare övergångsperiod för den

kontracykliska kapitalbufferten enligt 5 § lagen (2014:967) om införande av
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Samråd

20 §

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 19 § 3,

ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra
sig.

Statligt stöd till kreditinstitut

21 §

När stöd lämnas till institut enligt lagen om (2008:814) om statligt stöd

till kreditinstitut, ska de principer om rörlig ersättning och ersättningsstruktur
som anges i artikel 93 i kapitaltäckningsdirektivet iakttas.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014. Genom förordningen

upphävs förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014