SFS 2014:994 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen

140994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövningen av ärenden hos
Finansinspektionen;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ och bilagan till förordningen

(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska
ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsin-

stituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

1 Senaste lydelse 2014:453. �ndringen innebär att ⬝lagen (2006:1371) om kapitaltäck-
ning och stora exponeringar⬝ samt ⬝lagen (2006:1372) om införande av lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar⬝ tas bort ur förteckningen.

SFS 2014:994

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

0994.fm Page 1 Tuesday, July 1, 2014 1:52 PM

background image

2

SFS 2014:994

� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14

mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

2,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

3,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17

april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

4,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17

april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

5,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26

juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012

6, och

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

5 §

7

Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektio-

nens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass E.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

3 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

5 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

6 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

7 Senaste lydelse 2010:752.

0994.fm Page 2 Tuesday, July 1, 2014 1:52 PM

background image

3

SFS 2014:994

Bilaga

8

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

8 Senaste lydelse 2014:453.

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in
vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt utgörs av
kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om han-
del med finansiella instrument)

F

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in
vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis
utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 3 § lagen
[2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instru-
ment)

L

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in
vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis
utgörs av andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.
3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-
marknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finan-
siella instrument)

J

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)

Q

Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller
investeringsverksamheter � utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1�8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera
sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1�7)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto
(2 kap. 2 § första stycket 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap.
3 § första stycket)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva
valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

J

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag
(3 kap. 4 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att
driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva
sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)

J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering
(5 kap. 1 §)

G

0994.fm Page 3 Tuesday, July 1, 2014 1:52 PM

background image

4

SFS 2014:994

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskri-
dande verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför
EES (5 kap. 8 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instru-
ment under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom
för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall
(7 kap. 13 § första stycket)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal
(8 kap. 14 § andra stycket)

D

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för
transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/
EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföre-
tag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upp-
tagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för
tillämpning av det direktivet

9)

J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första
stycket)

Q

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap.
1 § första stycket)

L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs
(12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från
filial i Sverige (12 kap. 9 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 9 §)

L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra
stycket)

M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap.
12 § andra stycket)

L

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje
stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 §
första stycket)

G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 §
tredje stycket)

G

9 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

0994.fm Page 4 Tuesday, July 1, 2014 1:52 PM

background image

5

SFS 2014:994

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clea-
ringorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från
filial i Sverige (19 kap. 12 §)

Q

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på
säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa
fall (20 kap. 6 § första stycket)

G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet
(20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i
ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation
(24 kap. 1 §)

K

0994.fm Page 5 Tuesday, July 1, 2014 1:52 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

0994.fm Page 6 Tuesday, July 1, 2014 1:52 PM