SFS 2014:995 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

140995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

dels att 1 kap. 7 och 9 §§ och 5 kap. 2 och 2 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 a §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

7 §

1

I förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar finns

bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över kreditinstitut.

9 §

2

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europe-

iska bankmyndigheten och Europeiska bankkommittén i den utsträckning
som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den
26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om till-
syn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

3

(kapitaltäckningsdirektivet).

9 a §

Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i kapitaltäck-

ningsdirektivet samla in uppgifter som ett kreditinstitut ska offentliggöra om
mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten.

5 kap.

2 §

4

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 §,
2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

1 Senaste lydelse 2006:1535.

2 Senaste lydelse 2012:200.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

4 Senaste lydelse 2014:497.

SFS 2014:995

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:995

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5�7 §§ lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soli-

ditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av upp-
gifter om insättare och deras insättningar, sundhet samt riktlinjer och instruk-
tioner som avses i 6 kap. 1�5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

6. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser

för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

7. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav

samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon
annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

8. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till

inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,

9. vilka uppgifter som ska antecknas i förteckningen enligt 8 kap. 6 § lagen

om bank- och finansieringsrörelse om de avtal som träffats, såväl före den
1 juli 2004 som därefter, med personer eller företag som avses i 8 kap. 5 §
första och andra styckena samma lag,

10. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

11. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinsti-

tut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet,

12. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kredit-

institut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

13. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon

annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa an-
ställda och delegater enligt 3

kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen

(1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlems-
banker, och

14. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen.

2 a §

5

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 12,

ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra
sig.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:497.