SFS 2014:996 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

140996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:572) om värdepap-

persmarknaden

dels att 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 §, av föl-

jande lydelse.

5 kap.

3 §

Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att ut-
öva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepap-
persföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av
direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

1 samla in uppgifter som värdepappers-

bolag ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska
bankmyndigheten.

6 kap.

1 §

2

När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får

Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i 1 kap.

5 § 1,

2. hur en emittent ska offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt 1 kap.

9 §,

3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet,

4. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samti-
digt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 §

andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verkstäl-
lande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem
och på styrelsen i dess helhet,

6. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,

1 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

2 Senaste lydelse 2014:500.

SFS 2014:996

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:996

7. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4

eller 8 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

8. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska

iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna
ombud,

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 1 §,

10. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav

på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 8 kap. 3�8 §§,

11. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt

resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

12. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 8 kap. 9 §,

13. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

8 kap. 10 §,

14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 11 §,

15. dokumentation enligt 8 kap. 12 §,
16. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 13 § och

13 kap. 7 §,

17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav institutet ska upp-

fylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap. 14 §,

18. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i

kategorier enligt 8 kap. 15 §,

19. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21 §,
20. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder

enligt 8 kap. 22 §,

21. på vilket sätt information enligt 8 kap. 22 b § ska lämnas till kunderna,
22. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från

sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24 §§,

23. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 8 kap. 23

och 24 §§,

24. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt

8 kap. 25 § första stycket 1 e,

25. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26 och 27 §§,
26. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att

uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap. 28 §,

27. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29 §,
28. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33 §,
29. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34 §,
30. hantering av medel enligt 8 kap. 35 §,
31. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för

hantering av vissa uppgifter enligt 8 kap. 36 §,

32. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt

8 kap. 37 § andra stycket,

33. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 8 kap. 38 §

fjärde stycket,

34. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 1 §,
35. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad

marknad,

background image

3

SFS 2014:996

36. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap. 9 § andra

stycket,

37. villkoren för att en aktie ska anses som likvid enligt artikel 22.1 andra

stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti
2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag,
transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av
finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det
direktivet

3,

38. dokumentation enligt 10 kap. 2 §,
39. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars räkning en transak-

tion har utförts enligt 10 kap. 3 § andra stycket,

40. när en transaktionsrapport ska innehålla information utöver den som

anges i 10 kap. 3 § andra stycket i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG)
nr 1287/2006,

41. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 § ska gälla också i fråga

om transaktioner med finansiella instrument som inte är upptagna till handel
på en reglerad marknad,

42. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 och 7 §§ gäller för utgivare

av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,

43. skyldigheten att offentliggöra information om handeln enligt 11 kap.

9 § och 13 kap. 9 §,

44. skyldigheten att offentliggöra information före handel enligt 11 kap.

10 § och 13 kap. 10 §,

45. skyldigheten att offentliggöra information efter handel enligt 11 kap.

11 § och 13 kap. 11 §,

46. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och för-

lagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,

47. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv

och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

48. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,
49. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
50. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av över-

låtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,

51. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
52. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
53. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning

samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i en
stat utanför EES ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

54. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

som ska utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,

55. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 §

ska innehålla och hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras,

56. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som

avses i 16 kap. 15 §,

57. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska

offentliggöras,

58. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,

3 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

background image

4

SFS 2014:996

59. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3�6 §§,

60. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10�12 §§,

61. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och

förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,

62. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
63. vilka upplysningar värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer

och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § och
när upplysningarna ska lämnas,

64. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 § ska fullgöras,

65. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och

66. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reg-
lerad marknad från filial i Sverige.

2 §

4

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 65, ska

inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:500.