SFS 2014:998 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

140998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:93) med instruktion

för Finansinspektionen

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande

lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-

dighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den

27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

2, i fråga om efterlevnaden av så-

dana regler som myndigheten har tillsyn över,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

3, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

4.

5 b §

Myndigheten ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner för att upp-

muntra rapportering och för att ta emot rapporter om överträdelser av bestäm-
melser som gäller för verksamheten i sådana kreditinstitut och värdepappers-
bolag som anges i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
respektive i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Myndighetens
rutiner ska utformas i enlighet med artikel 71.1 och 71.2 a i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörig-
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och
värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande
av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

5.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

1 Senaste lydelse 2013:1112.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

3 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

5 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

SFS 2014:998

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:998

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)