SFS 2014:999 Förordning om ändring i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier

140999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2011:211) om utlåning och

garantier ska ha följande lydelse.

23 §

Till en garanti- eller kreditreserv ska följande medel föras:

1. den del av garantiavgifter och räntor som motsvarar statens förväntade

förlust,

2. anslagsmedel som regeringen tilldelat myndigheten för att täcka statens

förväntade förlust avseende ett lån eller en garanti,

3. återvinningar avseende lån eller garantier, och
4. medel hänförliga till inlösen eller avyttring av säkerheter.
En garanti- eller kreditreserv förvaltas av den myndighet som enligt 24 §

förvaltar de lån eller garantier som hör till garanti- eller kreditreserven. En
garanti- eller kreditreserv ska placeras på ett räntebärande konto hos Riks-
gäldskontoret. Placeringen ska ske på ett avistakonto eller med en löptid som
motsvarar de garantier och lån som hör till reserven.

Om ett lån eller en garanti avser utländsk valuta, får medel hänförliga till

sådant lån eller sådan garanti placeras på ett konto i denna valuta hos en
svensk eller en utländsk bank med hög kreditvärdighet. Medlen får i dessa fall
också placeras i skuldförbindelser utfärdade av en stat eller av ett privat kre-
ditinstitut med statlig garanti. Placering i utländsk valuta får endast ske när
riskvikten är noll procent enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

1. Place-

ringen ska ske på ett avistakonto eller med en löptid som motsvarar garantier
och lån i utländsk valuta.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:999

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014