SFS 2014:990 Lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

140990.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1268) om
investeringssparkonto;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2011:1268) om investe-

ringssparkonto ska ha följande lydelse.

5 §

Med investeringsföretag avses

1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första

stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finan-

sieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd att till-
handahålla sidotjänster som avses i bilaga I, avsnitt B punkt 1 till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om mark-
nader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG

2, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

3, eller

4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som

där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses
i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26
juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn
av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG
och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

4.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

SFS 2014:990

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014