SFS 2015:95 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

150095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

den 26 februari 2015.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 15 a § utlänningsförordningen (2006:97)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

15 a §

1

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos Migra-

tionsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller utfärdande av

uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd eller
arbetstillstånd har beviljats eller uppehållskort har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehålls-

kort,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket,
7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlän-
ningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller

motsvarande äldre bestämmelser,

9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som

familjemedlem till en sådan person, och

10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, uppgift

om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har åter-
kallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av uppehållstill-
stånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna upp-

gifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyndig-
heten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

1 Senaste lydelse 2014:185.

SFS 2015:95

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:95

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)