SFS 2015:1000 Förordning om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

151000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1176) med
instruktion för Naturhistoriska riksmuseet;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 17 §§ förordningen (2007:1176) med

instruktion för Naturhistoriska riksmuseet ska ha följande lydelse.

1 §

2

Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för och

kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad
och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och land-
skap. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägen-
het för alla människor i samhället.

17 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut

avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsför-
ordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Naturhistoriska riksmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna loka-

lerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfäl-
liga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska
myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet )

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

2 Senaste lydelse 2011:1562.

SFS 2015:1000

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015