SFS 2015:1001 Förordning om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

151001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1177) med
instruktion för Moderna museet;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 12 §§ förordningen (2007:1177) med

instruktion för Moderna museet ska ha följande lydelse.

1 §

Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900-

och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess
verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

12 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 5, får den ta ut

avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Moderna museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om

det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställ-
ningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten
dock ha fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:1001

Utkom från trycket
den 26 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015