SFS 2015:1002 Förordning om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

151002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1178) med
instruktion för Statens försvarshistoriska museer;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 13 §§ förordningen (2007:1178) med

instruktion för Statens försvarshistoriska museer ska ha följande lydelse.

1 §

Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen

om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsut-
vecklingen. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en ange-
lägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum samt Försvarets

traditionsnämnd.

13 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut

avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsför-
ordningen (1992:191).

Myndigheten får ta betalt för depositioner av föremål ur samlingarna enligt

grunder som myndigheten föreskriver.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Armémuseum och Flygvapenmuseum ska ha fri entré till utställningar i de

egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för
vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19
år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:1002

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015