SFS 2015:1003 Förordning om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

151003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1185) med
instruktion för Statens museer för världskultur;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 9 §§ förordningen (2007:1185) med

instruktion för Statens museer för världskultur ska ha följande lydelse.

1 §

2

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra

världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndig-
heten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla
människor i samhället.

Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och vill-

kor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle,
nationellt och internationellt.

Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik

verksamhet i olika former.

9 §

3

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut

avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Världskulturmuseet, Etnografiska museet, �stasiatiska museet och Medel-

havsmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns
skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de
egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri
entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

2 Senaste lydelse 2010:192.

3 Senaste lydelse 2010:192.

SFS 2015:1003

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015