SFS 2015:1004 Förordning om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

151004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1195) med
instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska museet;

utfärdad 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 10 §§ förordningen (2007:1195) med

instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hall-
wylska museet ska ha följande lydelse.

1 §

2

I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen

Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren och Skoklosters slott.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.
Myndigheten har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet och att ge

perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden med anknytning till dessa
museer. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelä-
genhet för alla människor i samhället.

10 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut

avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet ska ha fri entré

till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten
ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och
unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

2 Senaste lydelse 2013:816.

SFS 2015:1004

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015