SFS 2015:1005 Förordning om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

151005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1198) med
instruktion för Statens maritima museer;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 9 §§ förordningen (2007:1198) med

instruktion för Statens maritima museer ska ha följande lydelse.

1 §

Statens maritima museer ansvarar för statens museer med maritim

inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla det maritima
kulturarvet samt bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska verka för
att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vasamuseet.

9 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2 och 3, får den ta

ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-
nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Sjöhistoriska museet och Marinmuseum ska ha fri entré till utställningar i

de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för
vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19
år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:1005

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015