SFS 2015:1006 Förordning om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

151006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:71) med
instruktion för Statens centrum för arkitektur och
design;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 10 §§ förordningen (2013:71) med

instruktion för Statens centrum för arkitektur och design ska ha följande
lydelse.

1 §

Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och

främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och bety-
delse för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska verka för
att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område.

Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedago-
gisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och
designens ställning i samhället.

Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arki-

tektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska också följa upp
politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka
måluppfyllelsen.

10 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 §, får den ta ut

avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Myndig-
heten ska besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

Statens centrum för arkitektur och design ska ha fri entré till utställningar i

de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för
vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalena. För barn och unga upp till 19
år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:1006

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015