SFS 2015:1007 Förordning om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

151007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1079) med
instruktion för Statens historiska museer;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 15 §§ förordningen (2014:1079) med

instruktion för Statens historiska museer ska ha följande lydelse.

1 §

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och

intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som
myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska
vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl. myntkabinettet

� Sveriges ekonomiska museum.

15 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 5 § 3 och 4 får den ta

ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-
nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Statens historiska museum och Kungl. myntkabinettet ska ha fri entré till

utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta
ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och
unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:1007

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015