SFS 2015:1008 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

151008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:927) om statlig

ersättning för flyktingmottagande m.m.

dels att 21, 22 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 23�25 §§, av följande lydelse.

21 §

1

En kommun har rätt till ersättning enligt 22�24 §§ för vissa kostnader

för barn under 18 år som omfattas av 1 § och som vid ankomsten till Sverige
är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får
anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan
ställföreträdare (ensamkommande barn).

Ersättning för vård enligt 22�24 §§ eller belagd plats enligt 23 § andra

stycket 1 lämnas också för den som har fyllt 18 men inte 21 år, under förut-
sättning att vården påbörjats före 18 års ålder.

22 §

2

Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i ett annat

hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

23 §

3

För den som vårdas i ett stödboende enligt socialtjänstlagen

(2001:453) lämnas schablonersättning med 1 000 kronor per dygn. Ett stöd-
boende får inte ingå i sådana överenskomna platser för boende för ensam-
kommande barn som ger rätt till ersättning enligt andra stycket 1.

För vård i ett annat boende enligt socialtjänstlagen än stödboende eller för

vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
lämnas ersättning

1. med 1 600 kronor per dygn för varje plats som kommunen ska hålla till-

gänglig som boende för ensamkommande barn enligt en särskild överens-
kommelse med Migrationsverket och därutöver ett tillägg med 300 kronor för
varje dygn en sådan plats är belagd, eller

2. för kommunens faktiska kostnader om vården gäller ett boende som det

inte kan lämnas ersättning för enligt 1.

1 Senaste lydelse 2010:1141.

2 Senaste lydelse 2007:627.

3 Tidigare 23 § upphävd genom 2002:1056.

SFS 2015:1008

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1008

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

24 §

4

Om vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förord-

nade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos och
kommunen med stöd av 6 kap. 11 § föräldrabalken betalar ersättning till dessa
vårdnadshavare, lämnas skälig ersättning för kommunens kostnader.

25 §

5

Ersättning till en kommun enligt 23 § andra stycket 1 för överens-

komna platser ska betalas ut i efterskott för varje kvartal och för belagda plat-
ser i efterskott för varje kvartal efter ansökan.

Ersättning till en kommun enligt 23 och 24 §§ ska i övrigt betalas ut i efter-

skott för varje kvartal efter ansökan.

26 §

6

Utöver ersättning enligt 10�13, 16, 17 och 19�24 §§ får Migrations-

verket inom ramen för anvisade medel lämna ersättning till kommuner för
betydande extraordinära kostnader för flyktingmottagande.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 21�26 §§ i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid

från och med den 1 januari 2016.

3. För ersättningar för belagda platser som avser tid före den 1 januari 2016

får ansökan göras till och med den 31 december 2016 trots den nya bestäm-
melsen i 25 §.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Tidigare 24 § upphävd genom 2002:1056.

5 Tidigare 25 § upphävd genom 2002:1056.

6 Senaste lydelse 2010:1141.