SFS 2015:1009 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

151009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

dels att 28, 29, 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 30 a och 30 b §§, av följande

lydelse.

28 §

1

En kommun har rätt till ersättning enligt 29�30 a §§ för vissa kostna-

der för barn under 18 år som omfattas av 5 och 5 a §§. Detta gäller endast
barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe,
eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande
barn).

Ersättning för vård enligt 29�30 a §§ eller belagd plats enligt 30 § andra

stycket 1 lämnas också för den som har fyllt 18 men inte 21 år, under förut-
sättning att vården påbörjats eller placeringen skett före 18 års ålder.

29 §

2

Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i ett annat

hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

30 §

För den som vårdas i ett stödboende enligt socialtjänstlagen

(2001:453) lämnas schablonersättning med 1 000 kronor per dygn. Ett stöd-
boende får inte ingå i sådana överenskomna platser för boende för ensam-
kommande barn som ger rätt till ersättning enligt andra stycket 1.

För vård i ett annat boende enligt socialtjänstlagen än stödboende eller för

vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
lämnas ersättning

1. med 1 600 kronor per dygn för varje plats som kommunen ska hålla till-

gänglig som boende för ensamkommande barn enligt en särskild överens-
kommelse med Migrationsverket och därutöver ett tillägg med 300 kronor för
varje dygn en sådan plats är belagd, eller

2. för kommunens faktiska kostnader om vården gäller ett boende som det

inte kan lämnas ersättning för enligt 1.

1 Senaste lydelse 2015:228.

2 Senaste lydelse 2012:859.

SFS 2015:1009

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1009

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

30 a §

Om vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förord-

nade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos och
kommunen med stöd av 6 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) betalar
ersättning till dessa vårdnadshavare, lämnas skälig ersättning för kommunens
kostnader.

30 b §

Ersättning till en kommun enligt 30 § andra stycket 1 för överens-

komna platser ska betalas ut i efterskott för varje kvartal och för belagda plat-
ser i efterskott för varje kvartal efter ansökan.

Ersättning till en kommun enligt 30 och 30 a §§ ska i övrigt betalas ut i

efterskott för varje kvartal efter ansökan.

En ansökan om ersättning enligt första och andra styckena ska ha kommit

in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansö-
kan avser.

31 §

Kommuner som får ersättning enligt 30 eller 30 a § har också rätt till

ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom social-
tjänsten för ensamkommande barn i form av en schablonersättning med
30 000 kronor för barn som omfattas av 28 § första stycket.

Schablonersättning enligt första stycket lämnas till den kommun som först

tar emot barnet. Ersättningen ska betalas ut senast vid utgången av månaden
efter den månad då ersättning som gäller barnet betalas ut för första gången
till kommunen enligt 30 b § andra stycket eller för en belagd plats enligt
30 b § första stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 28�31 §§ i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid

från och med den 1 januari 2016.

3. För ersättningar för belagda platser som avser tid före den 1 januari 2016

får ansökan göras till och med den 31 december 2016 trots den nya bestäm-
melsen i 30 b §.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)