SFS 2015:1010 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

151010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 7 och 11�13 §§ (2004:773) om

kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

3 §

2

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkom-

sterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig
skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommu-
nal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfakto-
rerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen

för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året
före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multipli-

cerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget
den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procentsats som
anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multiplice-

rad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen divideras
med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för kommu-
ner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk

kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild
betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett

landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en

kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2013 enligt den då gäl-
lande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller landsting-
ets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 §
andra och tredje styckena, 12 § andra och tredje styckena samt 15 och 16 §§.

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105.

2 Senaste lydelse 2013:975.

SFS 2015:1010

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1010

Avgiftsökning: En avgiftsökning föreligger i den mån nettot av en kom-

muns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2015 enligt den då gällande
lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller landstingets
bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9�12 §§, 13 § första
och tredje styckena samt 15 och 16 §§.

7 §

3

Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesat-

ser) som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6.

De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade kommuner fastställas

utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade
landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år.

För avgiftsskyldiga kommuner och landsting ska de länsvisa skattesatserna

i stället fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.

11 §

4

En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt

befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp.

En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och sysselsätt-

ningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett bidrag mot-
svarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år 2014.

12 §

5

Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små lands-

ting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.

Ett landsting som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har rätt

till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år 2014.

13 §

6

En kommun eller ett landsting som får en bidragsminskning har rätt

till ett årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som översti-
ger 250 kronor per invånare.

En kommun eller ett landsting som får en avgiftsökning har rätt till ett

årligt införandebidrag för den del av avgiftsökningen som överstiger 250 kro-
nor per invånare.

Införandebidragen ska därefter årligen minska med 250 kronor per invå-

nare och bidrag till dess respektive bidrag upphör.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som

avser tid före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2013:975.

4 Senaste lydelse 2013:975. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2013:975. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2013:975.

background image

3

SFS 2015:1010

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015