SFS 2015:1011 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

151011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunal-

ekonomisk utjämning

dels att 3 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 3 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 19,05

10,03

Uppsala 19,14

9,94

Södermanlands 19,93

9,15

�stergötlands 18,93

10,15

Jönköpings 19,14

9,94

Kronobergs 19,77

9,31

Kalmar 20,36

8,72

Blekinge 19,56

9,52

Skåne 19,70

9,38

Hallands 19,28

9,80

Västra Götalands

19,41

9,67

Värmlands 20,45

8,63

�rebro 19,00

10,08

Västmanlands 20,19

8,89

Dalarnas 19,99

9,09

Gävleborgs 19,31

9,77

Västernorrlands 21,04

8,04

Jämtlands 20,17

8,91

Västerbottens 20,60

8,48

Norrbottens 20,45

8,63

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

1 Senaste lydelse 2014:1372.

SFS 2015:1011

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1011

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

3 §

2

Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 16,98

9,51

Uppsala 17,07

9,42

Södermanlands 17,86

8,63

�stergötlands 16,86

9,63

Jönköpings 17,07

9,42

Kronobergs 17,70

8,79

Kalmar 18,29

8,20

Blekinge 17,49

9,00

Skåne 17,63

8,86

Hallands 17,21

9,28

Västra Götalands

17,34

9,15

Värmlands 18,38

8,11

�rebro 16,93

9,56

Västmanlands 18,12

8,37

Dalarnas 17,92

8,57

Gävleborgs 17,24

9,25

Västernorrlands 18,97

7,52

Jämtlands 18,10

8,39

Västerbottens 18,53

7,96

Norrbottens 18,38

8,11

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:1372.

background image

3

SFS 2015:1011

Bilaga

3

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verk-
samheter är:

Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
� Förskola

5 859

� Pedagogisk omsorg

172

� Fritidshem

1 248

Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

592

� Grundskola

9 210

Gymnasieskola

3 682

Individ- och familjeomsorg

3 785

�ldreomsorg

9 801

Beloppen avser år 2014.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till ut-
jämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 20 889 kronor per invå-
nare. Beloppet avser år 2014.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till ut-
jämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 168 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2014.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen
av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex
för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006
(1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (�0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2),
2013 (�0,3), 2014 (�0,1), 2015 (�0,7) och 2016 (1,0).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före ut-

3 Senaste lydelse 2014:1372.

background image

4

SFS 2015:1011

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

jämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och fa-
miljeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: be-
byggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskoleklass och grundskola