SFS 2015:1012 Förordning om ändring i förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

151012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1396) om stöd till
företag med avlägset belägen djurhållning för vissa
veterinärkostnader;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver ifråga om förordningen (2009:1396) om stöd till fö-

retag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

2 §

1

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

3 §

Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.

9 a §

Jordbruksverket ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kom-

missionens förordning (EU) nr 1408/2013.

Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av

artikel 6.1 i den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2015:1012

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015