SFS 2015:1013 Förordning om ändring i förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

151013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:540) om stöd för
vissa kostnader i samband med kastrering av
grisar eller för vaccinering mot galtlukt;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:540) om stöd för

vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot
galtlukt

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

2 §

1

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

6 a §

Jordbruksverket ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kom-

missionens förordning (EU) nr 1408/2013. Jordbruksverket ska lämna de
upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2015:1013

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015