SFS 2015:1014 Förordning om upphävande av förordningen (2015:555) om statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn

151014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2015:555) om
statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2015:555) om statliga kredit-

garantier för lån till mjölksektorn ska upphöra att gälla vid utgången av janu-
ari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:1014

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015