SFS 2015:1015 Förordning om ändring i förordningen (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion

151015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:610) om en
särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom
sektorn för animalieproduktion;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:610) om en särskild åt-

gärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion ska infö-
ras en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Om det finns särskilda skäl får stöd enligt förordningen lämnas även

om villkoren i 3 och 4 §§ inte är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:1015

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015