SFS 2015:1019 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

151019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs som

omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-

mark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför beträf-
fande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkursboet
och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldigheter un-
der konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och förmåns-
rätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet ska dock
inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över huvud inte
får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den

29 maj 2000 om insolvensförfaranden och lagen (2005:1047) om internatio-
nella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Senaste lydelse 2005:1049.

SFS 2015:1019

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015