SFS 2015:1020 Lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land

151020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs
som inträffat i annat nordiskt land;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:7) om verkan av

konkurs som inträffat i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon försätts i konkurs i Danmark, Finland, Island eller Norge,

ska konkursen omfatta även gäldenärens egendom här i riket. Utan hinder av
beslut om konkurs i annat nordiskt land fortgår dock konkurs som dessför-
innan beslutats här i riket.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, lagen i

det andra landet (konkurslandet) tillämpas i följande hänseenden: den verkan
konkursen medför beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad
som ingår i konkursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättig-
heter och skyldigheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers
betalnings- och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I
konkursboet ska dock inte ingå egendom här i riket som enligt svensk lag
över huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Med konkurs jämställs i denna lag sådan offentlig likvidation av bank som

enligt lagen i det nordiska land där banken har sitt säte utesluter konkursförfa-
rande.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den

29 maj 2000 om insolvensförfaranden och lagen (2005:1047) om internatio-
nella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Senaste lydelse 2005:1050.

SFS 2015:1020

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015