SFS 2015:1022 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

151022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1987:667) om ekono-

miska föreningar ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 21 och 22 §§, och
närmast före 11 kap. 21 § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.

Särskilda bestämmelser om föreningar som kan bli föremål för
resolution

21 §

Om styrelsen i en förening som omfattas av lagen (2015:1016) om

resolution bedömer att frågan om likvidation bör hänskjutas till förenings-
stämman, ska den underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om
detta.

Om föreningen är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret underrät-

tar styrelsen om att föreningen ska försättas i resolution, får inte kallelse till
stämman utfärdas.

22 §

Om ett ärende enligt 3, 4 eller 4 a § avser en förening som omfattas av

lagen (2015:1016) om resolution, ska rätten eller registreringsmyndigheten
underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om att ärendet har in-
letts.

Rätten eller registreringsmyndigheten får inte besluta om likvidation, om

Riksgäldskontoret har meddelat att föreningen är försatt eller ska försättas i
resolution.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersfö-
retag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:1022

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1022

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)