SFS 2015:1028 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

151028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 2 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

29 kap.

2 §

3

Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som läm-

nas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska unio-
nen eller Europeiska atomenergigemenskapen, landsting, kommuner, juri-
diska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmänningsskogar enligt
lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt stöd av
detta slag som beslutas av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.

Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § första

stycket,

3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till så-

dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1, och

4. stöd enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2015:1017) om

förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, om stödet inte

� redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
� avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:293.

SFS 2015:1028

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015