SFS 2015:1029 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

151029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels att 1 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 10 kap. 31 §, 13 kap. 6 b och 16 §§, 15 kap.

1 a § och 16 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 13 kap. 5 § ska sättas närmast före 13 kap.

4 a §,

dels att det i lagen ska införas fyra nya kapitel, 6 a, 6 b, 15 a och 15 b kap.,

sju nya paragrafer, 13 kap. 4 a, 5 a, 6 d och 8 a §§, 14 kap. 1 a § och 15 kap.
2 b och 2 c §§, samt närmast före 13 kap. 8 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

1 kap.

5 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den hu-
vudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag el-
ler motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bank-

rörelse,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda
filial,

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappers-
företag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:982.

SFS 2015:1029

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1029

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbo-

lag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är
att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i

denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
11. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kredit-

institut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring

av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/59/EU,

12. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva

finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

14. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsför-

ening,

15. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

16. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

17. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),
18. startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i artikel 4.51 i till-

synsförordningen,

19. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

20. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse,

21. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kre-

ditföretag,

22. betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapital-

täckningsdirektivet,

23. blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel

4.1.21 i tillsynsförordningen,

24. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etab-

lerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till
ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

25. EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepap-

persföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

background image

3

SFS 2015:1029

26. finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

27. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

28. holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsförordningen,

29. koncern:
a) i 6 a, 6 b och 15 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

b) i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag,

30. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättas av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en koncern som om-
fattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncer-
nens eller ett i koncernen ingående kreditinstituts eller utländskt kreditinstituts
finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finan-
siella situationen,

31. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,
2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förord-
ningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydel-
sen,

32. moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moder-

holdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag
inom EES,

33. moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller

EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag
till ett

a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som

är etablerat i något land inom EES,

34. samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar

för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut
som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade
finansiella moderholdingföretag inom EES,

35. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

36. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse, och

37. återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett kreditinstitut i syfte att

identifiera åtgärder som institutet avser att vidta för att bevara eller återställa

background image

4

SFS 2015:1029

sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den fi-
nansiella situationen.

6 kap.

2 §

4

Ett kreditinstitut ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha

kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet ska se
till att det har en tillfredsställande intern kontroll. Det ska också upprätta en
återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap.

Ett kreditinstitut ska särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker,

operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att institutets för-
måga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav ska
det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och
upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för
att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan komma att bli expo-
nerat för. Kreditinstitutet ska utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de
är heltäckande.

6 a kap. �&terhämtningsplaner

Upprättande av en återhämtningsplan

1 §

Ett kreditinstitut ska upprätta en återhämtningsplan och vid behov upp-

datera den.

Kreditinstitutets styrelse ska godkänna återhämtningsplanen. Den ska där-

efter, vid den tidpunkt Finansinspektionen bestämmer, lämnas in till inspek-
tionen.

Ett kreditinstitut som är föremål för gruppbaserad tillsyn tillsammans med

andra koncernföretag inom EES omfattas inte av skyldigheten enligt första
och andra styckena.

Upprättande av en koncernåterhämtningsplan

2 §

Ett kreditinstitut som ingår i en koncern som står under gruppbaserad

tillsyn ska omfattas av en koncernåterhämtningsplan som ska upprättas och
uppdateras av moderföretaget inom EES. Ett sådant kreditinstitut ska upprätta
en individuell återhämtningsplan om Finansinspektionen beslutar det. Om
kreditinstitutet ingår i en gränsöverskridande koncern, ska ett sådant beslut
fattas enligt 8 eller 9 §.

En koncernåterhämtningsplan ska identifiera åtgärder som kan bli nödvän-

diga att vidta på nivån för moderföretaget inom EES och i ett enskilt dotterfö-
retag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen.

Moderföretagets styrelse ska godkänna planen. Den ska därefter, vid den

tidpunkt Finansinspektionen bestämmer, ges in till inspektionen. För en
gränsöverskridande koncern ska den i stället ges in till den samordnande till-
synsmyndigheten. Om Finansinspektionen är den samordnande tillsynsmyn-
digheten, ska inspektionen överlämna planen till berörda behöriga myndighe-
ter och resolutionsmyndigheter.

4 Senaste lydelse 2006:1387.

background image

5

SFS 2015:1029

Om ett moderföretag har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna paragraf,

ska Finansinspektionen ingripa enligt 15 kap.

Krav på en återhämtningsplan

3 §

Av innehållet i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan

ska det framgå att

1. de åtgärder som identifieras rimligen kan förväntas leda till att kreditin-

stitutet eller koncernen kan bevara eller återställa sin finansiella ställning och
livskraft, och

2. planen och de åtgärder som identifieras i den rimligen kan förväntas bli

genomförda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en
allvarlig störning i det finansiella systemet.

En återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska innehålla de

ytterligare uppgifter som framgår av föreskrifter som meddelats med stöd av
16 kap. 1 § 5 eller tekniska standarder beslutade av Europeiska kommissionen
enligt artikel 5.10 i krishanteringsdirektivet.

De åtgärder som identifieras i en återhämtningsplan och en koncernåter-

hämtningsplan får inte leda till att det uppkommer väsentliga hinder mot att
rekonstruera eller avveckla ett kreditinstitut eller, i förekommande fall, ett an-
nat koncernföretag som omfattas av planen.

Väsentliga brister eller hinder i en plan

4 §

Finansinspektionen ska granska en återhämtningsplan för att bedöma

om den uppfyller kraven i 3 §. Granskningen ska göras efter samråd med be-
höriga myndigheter i de länder inom EES där det finns en betydande filial.

Riksgäldskontoret ska ges tillfälle att granska planen i syfte att identifiera

eventuella åtgärder i planen som skulle kunna inverka negativt på kreditinsti-
tutets möjlighet till resolution och lämna rekommendationer till Finansin-
spektionen.

Hur granskningen av en koncernåterhämtningsplan för en gränsöverskri-

dande koncern ska gå till framgår av 8�11 §§. Bestämmelserna i 5�7 §§ om
kreditinstitut gäller även för moderföretag inom EES som inte är kreditinsti-
tut, om granskningen avser en koncernåterhämtningsplan.

5 §

Finansinspektionen ska underrätta kreditinstitutet om utfallet av gransk-

ningen.

Om Finansinspektionen finner väsentliga brister i en återhämtningsplan

eller väsentliga hinder mot att genomföra åtgärderna i återhämtningsplanen,
ska inspektionen underrätta kreditinstitutet om vilka väsentliga brister eller
hinder myndigheten identifierar och ge institutet tillfälle att yttra sig över be-
dömningen. Om kreditinstitutets yttrande inte leder till att inspektionen ändrar
sin bedömning, ska inspektionen förelägga institutet att inom två månader
lämna in en ändrad plan som åtgärdar de brister eller hinder som inspektionen
identifierat. På kreditinstitutets begäran får inspektionen besluta att förlänga
denna tid med ytterligare en månad.

6 §

Om ett kreditinstitut inte följer inspektionens föreläggande eller om de

ändringar som kreditinstitutet gjort inte undanröjer de väsentliga bristerna
eller hindren, ska Finansinspektionen

background image

6

SFS 2015:1029

1. förelägga kreditinstitutet att göra konkreta ändringar i återhämtningspla-

nen för att undanröja de väsentliga bristerna eller hindren, eller

2. om sådana ändringar inte på ett adekvat sätt kan åtgärda bristerna eller

hindren, förelägga institutet att identifiera vilka ändringar av sin affärsverk-
samhet som institutet kan göra för att undanröja de väsentliga bristerna eller
hindren.

7 §

Om Finansinspektionen efter ett föreläggande enligt 6 § bedömer att det

inte längre finns väsentliga brister i en återhämtningsplan eller väsentliga hin-
der mot att genomföra planen, ska inspektionen underrätta kreditinstitutet om
detta.

Om det trots ett föreläggande enligt 6 § fortfarande finns väsentliga brister

i en återhämtningsplan eller väsentliga hinder mot att genomföra planen, får
Finansinspektionen förelägga kreditinstitutet att

1. reducera riskprofilen i institutet, även likviditetsrisken,
2. möjliggöra kapitaliseringsåtgärder i rätt tid,
3. se över institutets strategi och struktur,
4. vidta ändringar i finansieringsstrategin för att förstärka motståndskraften

i kärnaffärsområdena och de kritiska verksamheterna, eller

5. vidta förändringar i institutets styrningsstruktur.
Vid bedömningen av vilka åtgärder som är nödvändiga och proportioner-

liga ska hänsyn tas till hur allvarliga bristerna och hindren är och den effekt
som åtgärderna skulle ha på kreditinstitutets affärsverksamhet.

�verenskommelser om en koncernåterhämtningsplan för en
gränsöverskridande koncern

8 §

När Finansinspektionen är den samordnande tillsynsmyndigheten, ska

inspektionen se till att samråd sker med sådana behöriga myndigheter som av-
ses i artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet och de myndigheter som ansvarar
för betydande filialer.

Inom fyra månader från det att Finansinspektionen eller en annan samord-

nande tillsynsmyndighet för en gränsöverskridande koncern har överlämnat
en koncernåterhämtningsplan till de myndigheter som anges i 2 § tredje
stycket, ska inspektionen försöka komma överens med behöriga myndigheter
som ingår i tillsynskollegiet för koncernen om

1. granskningen och bedömningen av koncernåterhämtningsplanen,
2. huruvida en återhämtningsplan ska upprättas för ett individuellt kredit-

institut eller ett utländskt kreditinstitut som ingår i koncernen, och

3. tillämpningen av åtgärder som avses i artikel 6.5 och 6.6 i krishante-

ringsdirektivet för att komma till rätta med väsentliga brister i planen eller vä-
sentliga hinder mot att genomföra den.

Om myndigheterna kommer överens, ska Finansinspektionen i enlighet

med överenskommelsen fatta de beslut som behövs.

9 §

Om en överenskommelse enligt 8 § inte har träffats inom fyra månader,

ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet fatta beslut
om

1. granskningen och bedömningen av koncernåterhämtningsplanen,
2. huruvida en återhämtningsplan ska upprättas för ett individuellt kredit-

institut i koncernen som står under inspektionens tillsyn, och

background image

7

SFS 2015:1029

3. åtgärder som moderföretaget inom EES eller ett kreditinstitut som står

under inspektionens tillsyn ska vidta för att komma till rätta med väsentliga
brister i planen eller väsentliga hinder mot att genomföra den.

Om Finansinspektionen inte är samordnande myndighet, ska inspektionen

fatta beslut enligt första stycket 2 och 3 i fråga om kreditinstitut i koncernen
som står under inspektionens tillsyn.

När Finansinspektionen fattar beslut om koncernåterhämtningsplanen en-

ligt första stycket 1 och 3, ska inspektionen beakta synpunkter och reservatio-
ner från de övriga behöriga myndigheterna.

10 §

Om någon eller några av de behöriga myndigheterna, inom fyra måna-

der från det att Finansinspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyn-
dighet har överlämnat återhämtningsplanen enligt 8 § första stycket, har hän-
skjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i
förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av
en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring
av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut
2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt 9 § i en månad
och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta
enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut
i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Europeiska bankmyndigheten
inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspektionen fatta beslut enligt
9 §.

Finansinspektionen får hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndighe-

ten bara om det rör

1. bedömningen av koncernåterhämtningsplanen, eller
2. sådana åtgärder som anges i 7 § andra stycket 1, 2 eller 4.
Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyn-

digheten enligt 13 kap. 6 b § efter det att fyramånadersfristen har löpt ut eller
en överenskommelse har träffats.

11 §

Ett beslut enligt 8 § som fattas av en utländsk samordnande tillsyns-

myndighet efter en överenskommelse med behöriga myndigheter eller på
grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom de
tidsfrister som anges i 8 § gäller i Sverige.

6 b kap. Avtal om koncerninternt finansiellt stöd

Definitioner

1 §

I detta kapitel betyder

1. finansiellt stöd: penninglån, utställande av garanti, ställande av säkerhet

eller en kombination av dessa stödformer, och

2. koncerninternt finansiellt stöd: finansiellt stöd som lämnas av ett företag

till ett annat i samma koncern när det mottagande företaget uppfyller förut-
sättningarna för ingripande enligt 15 kap. 2 b §.

background image

8

SFS 2015:1029

Vilka som får ingå avtal om koncerninternt finansiellt stöd

2 §

Ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd får ingås mellan å ena sidan

ett moderinstitut i ett EES-land, ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt
holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag
med blandad verksamhet som är etablerat inom EES, och å andra sidan ett
dotterföretag.

Ett företag som anges i första stycket och som uppfyller förutsättningarna

för ingripande enligt 15 kap. 2 b §, får inte ingå ett avtal om koncerninternt fi-
nansiellt stöd.

Myndighets godkännande av avtal om finansiellt stöd

3 §

Innan ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd ingås, ska en ansökan

om godkännande av avtalet göras till Finansinspektionen, om inspektionen är
den samordnande tillsynsmyndigheten för den koncern som avtalet gäller.

Finansinspektionen ska skyndsamt lämna information om ansökan till de

behöriga myndigheterna för varje part i avtalet.

Moderinstitutet inom EES ansvarar för att ansökan görs.

4 §

Finansinspektionen ska godkänna ett avtal om koncerninternt finansiellt

stöd, om stödet

1. i betydande grad avhjälper de finansiella svårigheterna i det företag som

tar emot det,

2. syftar till att bevara eller återställa den finansiella stabiliteten i koncer-

nen som helhet eller i något av företagen inom koncernen, och

3. inte äventyrar den finansiella stabiliteten i ett eller flera länder inom

EES, i synnerhet inte i det land där det stödgivande företaget finns.

Dessutom ska följande krav vara uppfyllda med avseende på det stödgi-

vande företaget:

1. Det kan antas att ersättningen för stödet kommer att betalas och, om det

avser ett lån, även kapitalbeloppet återbetalas. Om stödet ges i form av en ga-
ranti eller annan slags säkerhet, tillämpas samma villkor på den skuld som
uppkommer ifall garantin eller säkerheten utlöses.

2. Det finansiella stödet ges på sådana villkor att det stödgivande företagets

intressen gynnas.

3. Likviditeten eller solvensen i det stödgivande företaget äventyras inte till

följd av tillhandahållandet av det finansiella stödet.

4. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller avseende kapital-

bas och likviditet i kapitaltäckningsdirektivet samt de övriga krav som gäller
enligt artikel 104.2 i samma direktiv vid tidpunkten för det finansiella stödet.

5. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller för stora expone-

ringar.

6. Det finansiella stödet leder inte till att de krav som anges i 4 eller 5 inte

uppfylls.

7. Möjligheten till resolution av det stödgivande företaget äventyras inte till

följd av det finansiella stödet.

Finansinspektionen får bevilja undantag från kraven i andra stycket 4 och

5.

background image

9

SFS 2015:1029

5 §

Finansinspektionen ska överlämna varje avtal som inspektionen god-

känt, och ändringar av sådana avtal, till Riksgäldskontoret.

Avtalsparternas godkännande av avtal om finansiellt stöd

6 §

Innan beslut fattas om att ingå ett avtal om koncerninternt finansiellt

stöd, ska bolagsstämman eller motsvarande organ i samtliga företag som är
parter i avtalet om koncerninternt finansiellt stöd godkänna avtalet.

7 §

Ett beslut enligt 6 § ska innehålla ett bemyndigande för styrelsen att be-

sluta om att lämna eller ta emot koncerninternt finansiellt stöd.

8 §

Ett beslut av styrelsen i det stödgivande företaget om att lämna koncern-

internt finansiellt stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. de överväganden som gjorts,
2. för vilket ändamål stödet lämnas, och
3. hur stödet uppfyller de krav som anges i 4 §.

9 §

Styrelsen i det stödmottagande företaget ska besluta om mottagande av

koncerninternt finansiellt stöd.

10 §

Styrelsen i ett företag som är part till ett avtal om koncerninternt finan-

siellt stöd ska årligen rapportera till bolagsstämman eller motsvarande organ
om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det avtal om sådant stöd
som bolagsstämman eller motsvarande organ godkänt.

Anmälan om givande av stöd

11 §

Innan något koncerninternt finansiellt stöd lämnas, ska styrelsen i det

stödgivande företaget göra en anmälan till Finansinspektionen och Europe-
iska bankmyndigheten.

Om Finansinspektionen inte är behörig myndighet för det stödmottagande

företaget, ska styrelsen i det stödgivande företaget även göra en anmälan en-
ligt första stycket till den behöriga myndigheten för det stödmottagande före-
taget.

Anmälan enligt första stycket ska även göras till den samordnande myndig-

heten, om denna myndighet inte samtidigt är behörig myndighet för det stöd-
givande eller för det stödmottagande företaget.

Om det stödgivande företaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna

paragraf, ska Finansinspektionen ingripa enligt 15 kap.

12 §

En anmälan enligt 11 § ska innehålla styrelsens beslut enligt 8 § och en

detaljerad beskrivning av det avtal om koncerninternt finansiellt stöd som an-
mälan avser samt en kopia av avtalet.

13 §

Finansinspektionen ska fatta beslut om att förbjuda, begränsa eller

godkänna ett koncerninternt finansiellt stöd enligt en anmälan enligt 11 §, om
inspektionen är behörig myndighet för det stödgivande företaget.

14 §

Ett beslut av Finansinspektionen att godkänna, förbjuda eller begränsa

det finansiella stödet ska omedelbart anmälas till den samordnande tillsyns-

background image

10

SFS 2015:1029

myndigheten, den behöriga myndigheten för det stödmottagande företaget
och Europeiska bankmyndigheten.

15 §

Om Finansinspektionen inom fem arbetsdagar räknat från den dag då

inspektionen tog emot en fullständig anmälan enligt 11 § inte har fattat ett be-
slut enligt 13 §, får stödet lämnas i enlighet med villkoren i det anmälda avta-
let.

Offentliggörande av avtalet

16 §

Styrelsen i varje företag som ingått ett avtal om koncerninternt finan-

siellt stöd ska offentliggöra att företaget ingått ett sådant avtal och vilka som
är parter i avtalet. Styrelsen ska även offentliggöra en översiktlig beskrivning
av avtalsinnehållet.

Styrelsen ska minst en gång om året uppdatera den information som offent-

liggörs.

10 kap.

31 §

5

Förutom i de fall som anges i 25

kap.

11 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska Bolagsverket besluta att ett bankaktiebolag ska gå i likvida-
tion om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att bolaget i stället
fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse. Beslutet ska
fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan
om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om likvidation gäller ome-
delbart.

I ärenden om likvidation av bankaktiebolag vars tillstånd att driva bankrö-

relse har återkallats utan att bolaget i stället fått tillstånd att driva annan till-
ståndspliktig finansiell rörelse, ska 25 kap. 24 § aktiebolagslagen inte tilläm-
pas.

Bestämmelserna i 25 kap. 10 a § aktiebolagslagen ska tillämpas på Bolags-

verkets beslut enligt första stycket.

13 kap.

4 a §

Ett kreditinstitut ska underrätta Finansinspektionen om det fallerar

eller sannolikt kommer att fallera. Finansinspektionen ska omedelbart infor-
mera resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) och andra berörda resolu-
tionsmyndigheter om underrättelsen.

5 a §

Ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2015:1016)

om resolution ska underrätta Finansinspektionen om det fallerar eller sanno-
likt kommer att fallera. Finansinspektionen ska omedelbart informera Riks-
gäldskontoret och andra berörda resolutionsmyndigheter om underrättelsen.

Om företaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt första stycket, ska

Finansinspektionen ingripa enligt 15 kap.

5 Senaste lydelse 2013:165.

background image

11

SFS 2015:1029

6 b §

6

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av

1. artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapitaltäckningsdirektivet, och
2. artiklarna 8.3 andra stycket, 8.4 andra stycket, 20.7 och 30.5�30.7 i kris-

hanteringsdirektivet.

6 d §

Finansinspektionen får begära att Europeiska bankmyndigheten bistår de

behöriga myndigheterna med att nå en överenskommelse i de fall som framgår
av artiklarna 8.2 tredje stycket, 20.5 andra stycket, 25.4 och 30.4 andra
stycket i krishanteringsdirektivet.

Register över avtal

8 a §

Finansinspektionen får besluta att ett kreditinstitut ska upprätta register

över sina finansiella avtal och andra avtal av väsentlig betydelse för kreditinstitu-
tets verksamhet.

16 §

7

Kreditinstitut och utländska kreditinstitut med filial här i landet ska

med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska
centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervak-
ning av och tillsyn över finansmarknaderna. Detsamma gäller sådana företag
som avses i 4 kap. 3 § och som har filial här i landet.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt denna lag.

14 kap.

1 a §

Bestämmelserna i 2 a, 3 och 4 §§ ska inte gälla vid beslut om överfö-

ring, minskning eller konvertering enligt 6, 16, 17 eller 21 kap. lagen
(2015:1016) om resolution.

15 kap.

1 a §

8

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kreditinsti-

tuts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av
dem, om kreditinstitutet

1. har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att

lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 1�4 a, 4 c eller 5 § eller i föreskrifter som

har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 4,

6 Senaste lydelse 2014:982.

7 Senaste lydelse 2014:487.

8 Senaste lydelse 2015:184.

background image

12

SFS 2015:1029

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med arti-
kel 99.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information

till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsför-
ordningen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i tillsynsförordningen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i tillsynsförordningen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsförordningen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i tillsynsförordningen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig in-

formation i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsynsför-
ordningen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets ka-

pitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av lagen (2009:62)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

16. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i institutet eller kvarstå i insti-
tutet trots att kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, 10 kap. 8 a�8 c §§,
12 kap. 6 a�6 c §§ eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
1 § 2 inte är uppfyllda,

17. i strid med 6 a kap. 2 § låter bli att upprätta eller lämna in en koncern-

återhämtningsplan,

18. i strid med 6 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finan-

siellt stöd ska lämnas,

19. i strid med 13 kap. 4 a och 5 a §§ låter bli att underrätta Finansinspek-

tionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

20. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

background image

13

SFS 2015:1029

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

2 b §

När Finansinspektionen har anledning att ingripa mot ett kreditinstitut

enligt 1 eller 2 § och överträdelserna är av sådan art eller omfattning att det
finns skäl att anta att kreditinstitutet kan komma att omfattas av resolution en-
ligt lagen (2015:1016) om resolution, ska Finansinspektionen underrätta
Riksgäldskontoret och Sveriges riksbank om detta. Finansinspektionen ska
också lämna de uppgifter till Riksgäldskontoret som myndigheten behöver för
att förbereda sådana åtgärder som avses i den lagen.

Finansinspektionen ska då även underrätta kreditinstitutet, om inspektionen

anser att en ökning av kapitalet i kreditinstitutet är nödvändig för att institutet
inte ska fallera.

2 c §

Om Finansinspektionen ingriper mot ett kreditinstitut när förutsätt-

ningarna i 2 b § är uppfyllda, ska inspektionen i beslutet ange att ingripandet
är en sådan krisavvärjande åtgärd som avses i lagen (2015:1016) om resolu-
tion.

15 a kap. Tillfällig förvaltning

Utseende av tillfällig förvaltare

1 §

Finansinspektionen får utse en eller flera tillfälliga förvaltare för ett kre-

ditinstitut, om det finns skäl att anta att institutet kan komma att bli föremål
för ett sådant resolutionsförfarande som avses i lagen (2015:1016) om resolu-
tion och

1. institutet har en finansiell situation som föranlett Finansinspektionen att

ingripa enligt 15 kap. 1 eller 2 §, den finansiella situationen har inte väsentli-
gen förbättrats efter ingripandet och inga andra åtgärder bedöms tillräckliga
för att komma till rätta med situationen, eller

2. Finansinspektionen har meddelat en varning enligt 15 kap. 1 §.
Finansinspektionen får besluta att den tillfälliga förvaltaren ska träda i sty-

relsens och den verkställande direktörens ställe eller arbeta tillsammans med
styrelsen och den verkställande direktören.

Ett beslut om att förvaltaren ska träda i styrelsens och den verkställande

direktörens ställe ska offentliggöras och registreras hos Bolagsverket.

2 §

Finansinspektionen ska i beslutet om att utse en tillfällig förvaltare be-

skriva förvaltarens uppdrag och ange eventuella villkor för uppdraget.

När en tillfällig förvaltare utses för att arbeta tillsammans med styrelsen

och den verkställande direktören, får Finansinspektionen föreskriva att vissa
beslut eller åtgärder ska föregås av samråd med eller samtycke från förvalta-
ren.

�&sidosätter styrelsen eller den verkställande direktören kraven på samråd

eller samtycke som anges i andra stycket, inverkar detta inte på rättshandling-
ens giltighet.

background image

14

SFS 2015:1029

3 §

Den tillfälliga förvaltaren får inte kalla till bolagsstämma eller motsva-

rande organ utan medgivande från Finansinspektionen.

4 §

Den som utses till tillfällig förvaltare ska uppfylla samma krav på lämp-

lighet som enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 gäller för styrelseledamot och
verkställande direktör.

Den som står i sådant förhållande till institutet att det kan rubba förtroendet

för att han eller hon ska utföra sitt uppdrag opartiskt får inte vara tillfällig för-
valtare. Det får inte heller i övrigt finnas någon omständighet som medför att
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet kan rubbas.

Förvaltaren ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om omständigheter

som kan medföra jäv för honom eller henne.

Tiden för förvaltningen

5 §

Finansinspektionen ska förordna den tillfälliga förvaltaren för en viss

tid, högst ett år. Tiden får förlängas med högst ett år åt gången.

Entledigande av tillfällig förvaltare

6 §

Finansinspektionen får, med omedelbar verkan, skilja den tillfälliga för-

valtaren från sitt uppdrag. Om en tillfällig förvaltare begär att få bli entledigad
och visar skäl till det, ska Finansinspektionen entlediga förvaltaren.

15 b kap. Beslut om vissa ingripanden och tillfällig förvaltning
avseende gränsöverskridande koncerner

1 §

När Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, ska inspek-

tionen underrätta Europeiska bankmyndigheten och samråda med de behöriga
myndigheterna i tillsynskollegiet för koncernen, om moderföretaget inom
EES har gjort sig skyldigt till en överträdelse

1. som är av sådan art eller omfattning som anges i 15 kap. 2 b §, eller
2. som innebär att förutsättningarna för att utse en tillfällig förvaltare enligt

15 a kap. är uppfyllda.

När en underrättelse har lämnats enligt första stycket, får Finansinspektio-

nen besluta om att vidta en åtgärd. När Finansinspektionen fattar ett sådant
beslut, ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av de behöriga
myndigheterna och effekter som beslutet kan få på den finansiella stabiliteten
i de berörda länderna inom EES.

2 §

Finansinspektionen ska samråda med den samordnande tillsynsmyndig-

heten, när inspektionen i en sådan situation som anges i 1 § första stycket av-
ser att vidta åtgärder mot ett dotterföretag till ett moderföretag inom EES.

När samråd har skett, får Finansinspektionen besluta om att vidta en åtgärd.

När Finansinspektionen fattar beslutet, ska inspektionen beakta de synpunkter
som har framförts av den samordnande tillsynsmyndigheten och, i förekom-
mande fall, av andra behöriga myndigheter. Inspektionen ska också beakta de
effekter som beslutet kan få på den finansiella stabiliteten i de berörda län-
derna inom EES.

background image

15

SFS 2015:1029

3 §

Om både Finansinspektionen och andra behöriga myndigheter avser att

vidta åtgärder mot företag i samma koncern, ska Finansinspektionen inom
fem dagar från en underrättelse enligt 1 § från den samordnande tillsynsmyn-
digheten, försöka komma överens med den samordnande tillsynsmyndigheten
och övriga behöriga myndigheter, om att åtgärderna ska samordnas eller om
att samma tillfälliga förvaltare ska utses för företagen.

Om myndigheterna kommer överens, ska Finansinspektionen i enlighet

med överenskommelsen fatta de beslut som behövs.

Första och andra styckena gäller också när Finansinspektionen är samord-

nande tillsynsmyndighet.

4 §

Om en överenskommelse enligt 3 § inte har träffats inom fem dagar från

underrättelsen, får Finansinspektionen fatta beslut om vilka åtgärder enligt 1
eller 2 § som ska vidtas.

När Finansinspektionen prövar en fråga som avses i första stycket, ska in-

spektionen beakta de synpunkter som framförts av de behöriga myndigheterna
och de effekter som beslutet kan få på den finansiella stabiliteten i de berörda
länderna inom EES.

5 §

Om någon behörig myndighet före utgången av samrådsperioden enligt

1 eller 2 § eller utgången av den femdagarsperiod som anges i 3 § har hän-
skjutit ett ärende om krisavvärjande åtgärder till Europeiska bankmyndighe-
ten i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1093/2010, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska Finansinspektio-
nen skjuta upp sitt beslut enligt 1, 2, 3 eller 4 § med tre dagar och invänta det be-
slut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3
i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Euro-
peiska bankmyndigheten.

De krisavvärjande åtgärder som omfattas av första stycket är krav om att
1. institutets ledning vidtar vissa åtgärder för att stärka institutets finan-

siella ställning,

2. institutets ledning upprättar en förhandlingsplan om skuldomläggning,

eller

3. institutet ska ändra sina juridiska eller operativa strukturer.
Finansinspektionen får inte hänskjuta ett sådant ärende till Europeiska

bankmyndigheten enligt 13 kap. 6 b § efter det att femdagarsperioden har löpt
ut eller en överenskommelse har träffats.

16 kap.

1 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut en-

ligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5�7 §§,
4. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av

9 Senaste lydelse 2014:982.

background image

16

SFS 2015:1029

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

uppgifter om insättare och deras insättningar, sundhet samt riktlinjer och in-
struktioner som avses i 6 kap. 1�5 §§,

5. innehållet i en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåter-

hämtningsplan enligt 6 a kap. 2 §, när planerna ska upprättas och hur ofta de
ska uppdateras,

6. innehållet i en ansökan om godkännande av avtal gällande koncernin-

ternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 3 § första stycket,

7. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

6 b kap. 8 § ska innehålla,

8. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd en-

ligt 6 b kap. 11 §,

9. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,
10. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resur-

ser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

11. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant en-
ligt 10 kap. 12 §,

12. vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut

som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsyns-
verksamhet,

13. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §,

vad registren ska innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren
för olika typer av avtal, och

14. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 13 kap. 16 §.

2 §

10

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. Finansinspektionens handläggning av ansökan om godkännande av avtal

gällande koncerninternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. och av anmälan om gi-
vande av sådant stöd, och

2. handläggningen av tillståndsärenden enligt 14 kap. 1, 2 och 2 b §§.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

10 Senaste lydelse 2009:361.