SFS 2015:1033 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

151033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)

dels att 30 kap. 12, 13 och 30 §§ och rubriken närmast före 12 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 30 kap. 8 b §, 12 a�

12 d §§ och 13 a §, och närmast före 12 a § och 12 c § två nya rubriker av föl-
jande lydelse.

30 kap.

8 b §

Sekretess enligt 4 § första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas till

en enskild som deltar i ett resolutionsförfarande enligt lagen (2015:1016) om reso-
lution, om uppgiften behövs för att planera eller utföra en resolutionsåtgärd.

Statligt stöd till kreditinstitut samt statliga stabiliseringsverktyg

12 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2015:1017) om förebyggande

statligt stöd till kreditinstitut och i ärende enligt 22 kap. lagen (2015:1016)
om resolution, till dess ärendet har slutförts

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,

och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som

har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet
avser.

I ett avslutat ärende som avses i första stycket gäller sekretess
1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,

om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som

har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet
avser.

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappers-
företag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:1033

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1033

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Resolution

12 a §

Sekretess gäller i ärende om resolution enligt lagen (2015:1016) om re-

solution, till dess ärendet har slutförts

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,

och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har

trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

I ett avslutat ärende som avses i första stycket gäller sekretess
1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,

om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som

har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet
avser.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

12 b §

Sekretess gäller i andra ärenden enligt lagen (2015:1016) om resolu-

tion än de som avses i 12 och 12 a §§

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,

om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som

har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet
avser.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelser

12 c §

Sekretess enligt 12 a och 12 b §§ hindrar inte att en uppgift lämnas

till en enskild som deltar i ett resolutionsförfarande enligt lagen (2015:1016)
om resolution, om uppgiften behövs för att planera eller utföra en resolutions-
åtgärd.

12 d §

Sekretess enligt 12 a § andra stycket hindrar inte att en uppgift läm-

nas ut till en konkursförvaltare eller en likvidator enligt vad som föreskrivs i
28 kap. 6 § lagen (2015:1016) om resolution.

13 §

Får en myndighet i ett ärende som avses i 12, 12 a eller 12 b § en upp-

gift som är sekretessreglerad i 31 kap. 1 § första stycket eller 31 kap. 2 § från
Riksbanken eller Riksgäldskontoret, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även i ärendet. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett
beslut av den mottagande myndigheten.

13 a §

Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 12 a eller

12 b § från en annan myndighet, blir 12 a eller 12 b § tillämplig på uppgiften
även hos den mottagande myndigheten.

background image

3

SFS 2015:1033

30 §

3

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b §, 12 § första stycket och andra
stycket 2, 12 a § första stycket och andra stycket 2, 12 b § första stycket 2,
13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första stycket 2 och
den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra
meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra me-
ningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och of-

fentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska eller
personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myn-
dighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och of-

fentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt lagen

(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:987.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015