SFS 2015:1035 Förordning om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

151035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om stöd enligt lagen

(2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.

Inledande av ärenden om förebyggande statligt stöd

2 §

Ansökan om förebyggande statligt stöd får göras hos Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret får också ta upp ett ärende om stöd utan någon ansökan.

Avtal som rör stöd

3 §

Avtal eller beslut som rör stöd ingås respektive fattas av Riksgäldskon-

toret. Riksgäldskontoret ska överlämna ett avtal som rör stöd till regeringen
för godkännande.

Villkor för stöd

4 §

Villkor för stöd ska regleras genom avtal. Villkoren ska utformas med

hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa beho-
vet av kontroll och uppföljning.

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under avtalstiden
1. begränsar användningen av det statliga stödet i stödmottagarens mark-

nadsföring av krediter,

2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande befattningshavare hos

stödmottagaren som har den högsta sammanlagda ersättningen:

a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för

den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats
innan ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog
upp ärendet om stöd,

b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av

rätt att i framtiden förvärva värdepapper från stödmottagaren, får inte beslutas
under tiden för stödet och omständigheter hänförliga till denna tid får inte be-
aktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna avtal,
och inga rörliga ersättningar som beslutats innan ansökan om stöd gjordes

SFS 2015:1035

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1035

eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd får verkstäl-
las eller betalas ut under den tid stödet kvarstår, samt

c) villkoren i avtal om avgångsvederlag får inte vara förmånligare än enligt

gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i före-
tag med statligt ägande,

3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för sty-

relseuppdrag begränsas till högst den nivå som beslutats innan ansökan om
stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd,
och

4. säkerställer att verksamheten inte genomgår en sådan väsentlig utvidg-

ning som inte hade ägt rum om stödmottagaren inte hade omfattats av statligt
stöd.

Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall ingå

avtal trots att de villkor som anges i andra stycket 2 och 3 inte är uppfyllda.

5 §

När kapitaltillskott lämnas ska staten få ersättning företrädesvis i form

av preferensaktier med stark rösträtt.

Förvaltning av tillgångar

6 §

Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och andra tillgångar som staten

äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas.

Statens ägande ska avvecklas i sådan takt att staten så långt möjligt får er-

sättning för den risk och de kostnader som har varit förenade med en genom-
förd stödåtgärd. Riksgäldskontoret får besluta om avveckling av statens
ägande av sådana aktier och andra tillgångar som förvaltas av myndigheten,
om ägandet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Uppföljning av lämnat stöd

7 §

Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de kreditinstitut som

har fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor om återbetalning och
andra villkor för stödet uppfylls.

Skyldighet att lämna upplysningar

8 §

Av 4 kap. 1 § lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kre-

ditinstitut följer att ett kreditinstitut ska lämna Riksgäldskontoret och reger-
ingen de upplysningar som behövs. Om Riksgäldskontoret begär det, ska upp-
gifterna ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med
4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 8 kap. 1 § lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar, 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller
9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Godkännande av Europeiska kommissionen

9 §

För statligt stöd enligt denna förordning gäller som villkor att det ska

godkännas av Europeiska kommissionen innan det får genomföras. Närmare
bestämmelser om upplysningsskyldighet finns i 12 § första stycket lagen
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

background image

3

SFS 2015:1035

Ytterligare föreskrifter

10 §

Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.,
b) förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut,
c) förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015